A SZÉKESFEHÉRVÁRI NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI ETIKAI KÓDEXE

Az etikai kódex voltaképpen törvényi szabályozások és egyszerű jó tanácsok gyűjteménye, melynek betartása a békés emberi  viszonyok megteremtését és megtartását segítheti.

 1. Kötelességünknek érezzük, hogy rendszeresen tanuljunk, óráról órára való készüléssel és önképzéssel fejlesszük tudásunkat. Képességeinknek megfelelően igyekszünk a tananyagot megérteni, nem feledkezünk meg az ismeretek elsajátításáról, az anyag gyakorlásáról és az állandó ismétlés szükségességéről sem. Tudomásul vesszük, hogy a tanulás a mi érdekünket szolgálja, ezért a lehető legtöbb (féle) ismeret elsajátítására törekszünk.

 2. Lehetőségeinktől és képességeinktől függően társainknak segítséget nyújtunk.

 3. Az iskolában tanítás előtt illetve tanítási órákon pontosan jelenünk meg. A tanórákon felkészülten és fegyelmezetten veszünk részt.

 4. Nemcsak tanárainkkal, hanem iskolánk valamennyi dolgozójával a tisztelet és a megbecsülés jegyében alakítjuk kapcsolatainkat; emberi méltóságukat és jogaikat tiszteletben tartjuk. Társaink között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazunk, társaink egyéniségét, emberi méltóságát tiszteletben tartjuk.

 5. Terveink, céljaink megvalósulásáért megteszünk minden tőlünk telhetőt. Önkritikusan viszonyulunk saját munkánkhoz, azt állandóan értékeljük és ellenőrizzük. A külső ellenőrzést, értékelést nemcsak elfogadjuk, hanem további munkánkban tanácsnak illetve iránymutatásnak tekintjük. Társaink jobbító szándékú megjegyzéseit elfogadjuk.

 6. Saját véleményünket diáktársainkról, tanárainkról, az iskola többi dolgozójáról olyan módon, olyan helyen/helyzetben/időpontban fogalmazzuk meg, hogy az az illető emberi méltóságát és személyiségi jogait ne sértse.

 7. Az iskola által kiadott - diákokat érintő - dokumentumok megalkotásában felelősséggel veszünk részt, ezek elfogadásában és érvényre juttatásában igyekszünk tevékenyen részt vállalni.

 8. Részt veszünk tanulmányi versenyeken, sportversenyeken és nyilvános szerepléseken. Szüleinket az iskolai eseményekről pontosan, rendszeresen és elfogulatlanul tájékoztatjuk.

 9. Az iskola hagyományai szerint a tanórán kívüli, szabadidős programokon részt veszünk.

 10. Közreműködünk saját környezetünk alakításában, rendben tartásában. Az iskola helyiségeit, eszközeit rendeltetésszerűen használjuk. Betartjuk a kulturált étkezés szabályait. A mosdóban ügyelünk a higiéniai szabályokra.

 11. Az iskola rendezvényein, az iskolai ünnepségeken, színházban és más kulturális programokon az etikai, alapvető erkölcsi normákat figyelembe véve jelenünk meg /az alkalomhoz méltó öltözékben/, kulturáltan viselkedünk.

 12.  Az osztálykirándulásokon úgy viselkedünk, hogy ne hozzunk szégyent sem magunkra, sem társainkra, sem kísérőinkre

 13. Az iskola házirendjének minden pontját betartjuk.

 

Tévedhetünk, hibázhatunk, azonban a hibák megelőzésére és kijavítására való törekvés etikai kötelességünk.

 

Támogatás